Dana International

Song: Bamakom hachi namuch be-tel aviv

Lyrics:

Bamakom hachi namuch beTel Aviv
asur lecha lehafnot et hagav
hasheket me'ayem lehitlake'ach
mishehu yafsid atzmo bek'rav.

Bamakom hachi namuch beTel Aviv
halev munach chasuf al hashulchan
ani shotah et hamerirot shemisaviv
ani shotah vekol hacheder ne'elam.

Bamakom hachi namuch beTel Aviv
meshahu ozev bi et haguf
lo yoda'at im ratziti lihyot kan
im shak'ati o hitchalti la'uf.

Bechamesh nigmar halailah
bachutz vadai hashemesh kvar olah
va'ani itcha halailah
ki nigmeru li hashamaim
veshachachti ech lehatchil mehatchalah
ume'ever lazeh kol hazman ohevet otcha,
ume'ever lazeh kol hazman ohevet otcha.

Bamakom hachi namuch beTel Aviv
ani nish'eret ke'ilu ein brerah
laredet velaredet hal'ah hal'ah
namuch yoter mip'nei ha'adamah.

Bamakom hachi namuch beTel Aviv
ha'or lo mitlahev beshum pinah
ani holechet le'ibud betoch hapachad
holechet ume'abedet otcha.